Zpět

Kritéria Mateřské školy Montessori v Praze 12 k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/24

Ředitelka Mateřské školy Montessori v Praze 12, Urbánkova 3347/2, 143 00 Praha 4 - Modřany na základě § 34, zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů a s ohledem na § 50, zákona 258/2000 Sb., o ochranně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů bude postupovat při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání dle následujících kritérií:

  1. Přednostně budou přijímány děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, tj. území MČ Praha 12, na které se vztahuje povinné předškolní vzdělávání podle § 34 a) školského zákona. Aktuálně platí pro děti, které k datu 31.8.2023 dosáhnou věku pěti let. Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání.
  2. Dále budou přijímány děti s trvalým pobytem v příslušném školském obvodu, tj. území MČ Praha 12, které před začátkem školního roku, tzn. do 31.8.2023 dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.
  3. Děti s trvalým pobytem na území MČ Praha 12, které před začátkem školního roku tj. do 31.8.2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného v rejstříku škol a školských zařízení.

Po umístění všech dětí s trvalým bydlištěm v MČ Praha 12 mohou být přijaty děti s jiným bydlištěm seřazené podle data narození od nejstarších po nejmladší.

Při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání je třeba dodržet podmínky stanovené zvláštním právním předpisem, jímž je § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Oznámení o individuálním vzdělávání při povinné předškolní docházce dítěte je zákonný zástupce povinen učinit nejpozději tři měsíce před počátkem školního roku.

V Praze dne 6. 3. 2023, Mgr. Daniela Nováková

Zpět