PEDAGOGIKA MONTESSORI

Pedagogická metoda Montessori a její výchovné oblasti:

  • metoda Montessori respektuje individuální zvláštnosti a potřeby dítěte
  • citlivě vnímá vývojové fáze dítěte a jeho touhu absorbovat (přijímat) podněty v té které oblasti poznání
  • základem pestrosti vjemů je “připravené prostředí” – přehledné a podnětné

Pomůcky pro práci jsou dětem snadno přístupné, jsou smysluplné, vzájemně navazující, mají konkrétní význam, řád a jistotu pro dítě.

Jednotlivé oblasti vzdělání:

Praktický život

Manipulace s předměty každodenního života.

  • Dítě zkoumá a objevuje prostřednictvím nabízených předmětů, s nimiž se setkává v běžném životě (pokusy s vodou, přesýpání, čištění...)
  • Péče o sebe sama (zapínání, oblékání, česání...)

Součástí života třídy je setkávání se "na elipse" - zde dochází k propojení vztahů mezi dětmi, vzájemnému poznání, chůze po elipse učí děti soustředění, trénují rovnováhu

Výchova smyslů

"Představivost má základ ve smyslech. Smyslová výuka, která připravuje na správné vnímání všech detailů jednotlivých vlastností věcí, je základem všech pozorování." - Maria Montessori

Smyslové pomůcky Montessori pomáhají dětem prostřednictvím zraku, hmatu, sluchu, chuti a čichu objasnit a zhodnotit jejich svět a porozumět mu.

Matematika

Postupuje od konkrétního k abstraktnímu. Konkrétní matematické pomůcky pomohou k pochopení matematických zákonitostí, podpoří vynalézavost a touhu experimentovat.

Jazyk

Důraz je kladen na mluvený jazyk jako základ všech lingvistických výrazů. Děti se učí názvům předmětů a jevů, jenž je obklopují. V tomto vývojovém období je dítě fascinováno vztahy mezi písmeny, která tvoří slova, slovy, která v určitém pořadí tvoří věty. Nabízíme dětem pestrost materiálu k jejich objevování.

Kosmická výchova

Dítě pojímá do svého obsahu "celý svět":

  • poznání vlastního "já", rodiny, města, země, ve které žije, světadíly, pevniny, moře. Sluneční soustava, jíž je naše Země součástí, vznik života na této Zemi;
  • vstupujeme do říše živočichů a rostlin

Bohatství poznatků podporují pomůcky a encyklopedie.

Umění, hudba a pohybové aktivity

Jsou rovněž začleněny do připraveného prostředí a života třídy Montessori jako součást probíraných témat i ve formě zájmových kroužků


MARIA MONTESSORI

Maria Montessori se narodila 31.8.1870 v Itálii.

V roce 1894 vystudovala jako první Italka lékařství a roku 1896 obdržela doktorát z psychiatrie. Věnovala se výzkumu vzdělávání duševně nemocných dětí, kde navázala na práci francouzských lékařů Jeana Marca Gasparda Itarda a jeho žáka Édouarda Séguina. S dětmi dosáhla vynikajících výsledků (v její péči složily státní zkoušku ze čtení a psaní pro zdravé děti) a předložila hypotézu, že každý člověk má sklon k vývoji.

Po několika letech došla M.Montessori k závěru, že obdobné metody by se daly aplikovat i na výchovu zdravých dětí a v roce 1907 otevírá svou první mateřskou školu – CASA DEI BAMBINI – pro asi 50 dětí v římské chudinské čtvrti.

Maria Montessori

Měla podporu nadšených reformátorů, ale byla i kritizována zastánci běžných škol, kteří v jejím systému založeném na svobodném pohybu dítěte viděli útok na kázeň.

Marie Montessori přednášela pedagogickou antropologii v Římě, později se stala vrchní školní inspektorkou v Itálii. Vydala několik publikací o výuce a dítěti. Věnovala se školícím střediskům metody Montessori ve Španělsku, Indii, Velké Británii a Nizozemí. Roku 1949 byla navržena na Nobelovu cenu za mír.

Zemřela v Nizozemí 6.5.1952

Historická fotografie školky Marie Montessori